Informacije pojedincima o obradi osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

 

Ove informacije imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način i po kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše osobne podatke te Vas upoznati i sa Vašim pravima u pogledu obrade Vaših osobnih podataka.

 

Bayer obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Bayer primjenjuje u svom poslovanju.

 

Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, Bayer d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, kao voditelj obrade prikupljenih podataka (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili Bayer) informira Vas o sljedećem:

 

KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka: Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, e-mail: zastita.podataka@bayer.com

 

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Bayer obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu:

 • Sklapanja ugovora o radu i ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa;
 • Edukacije korisnika Bayerovih Internet stranica;
 • Poticanja zapošljavanja studenata putem aplikacije SPOT ONE;
 • Sudjelovanja pacijenata u programima podrške;
 • Oglašavanja lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike, dodataka prehrani veterinarsko - medicinskih proizvoda
 • Provedbe marketinških aktivnosti,
 • Zaštite zdravlja i prijavljivanje sumnji na nuspojave te neispravnosti u kakvoći  vezanima uz  lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani, kozmetiku, veterinarsko-medicinske proizvode
 • Odgovaranja na medicinske upite pojedinaca,
 • Zaštite osoba putem uspostavljenog video nadzora,
 • Izvršavanja ugovornih obveza

 

PRAVNI TEMELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pojedinaca Bayer obrađuje temeljem:

 • zakonskih propisa,  radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade,
 • privole pojedinaca,
 • za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
 • legitimnih interesa voditelja obrade (fotografiranje stručnih skupova u svrhu transparentnosti i dokazivanja da se skup doista i održao, za potrebe interne revizije, obrada podataka unutar grupe Bayer za administrativne potrebe)

 

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Radi ostvarenja gore navedenih svrha, Bayer može Vaše osobne podatke dijeliti / dostavljati:

 • društvima unutar Bayer grupe,
 • komorama u zdravstvu i tijelima javne vlasti,
 • reviziji
 • izvršiteljima obrade koji obavljaju poslove obrade osobnih podataka temeljem pisanog naloga Bayera odnosno zaključenog ugovora;

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U TREĆIM ZEMLJAMA

Bayer  može osobne podatke razmjenjivati sa sljedećim primateljima:

sa društvima unutar Bayer Grupe i prenositi ih u države u kojima Bayer Grupa posluje u administrativne svrhe na temelju legitimnog interesa: u svim takvim slučajevima, primjenjivat će se pravila o zaštiti osobnih podataka sadržana u važećim Smjernicama Bayer Grupe

U svim takvim slučajevima Bayer će zadržati kontrolu nad osobnim podacima i odgovornost za korištenje  osobnih podataka, a ostale primatelje obvezati odgovarajućim ugovorima na postupanje s osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Određeni osobni podaci korisnika mogu biti spremljeni ili obrađeni u računalima koji nisu smješteni u Republici Hrvatskoj već u državama koje nemaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. U takvim slučajevima, Bayer  će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju, što podrazumijeva primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da voditelji i/ili izvršitelj(i) obrade podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka koje obrađuju koja postoji i u Republici Hrvatskoj.

 

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE SE NE PRIKUPLJAJU NEPOSREDNO OD POJEDINACA

Bayer prikuplja i obrađuje sljedeću kategoriju osobnih podataka pojedinaca:

 • Podatke vezane uz stručnost i radno iskustvo pojedinaca (znanstveni / stručni radovi, članci, pisane publikacije)
 • Fotografija pojedinaca

 

IZVOR OSOBNIH PODATAKA

Bayer osobne podatke prikuplja neposredno od ispitanika i/ili temeljem druge pravne osnove sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, pojedinac ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora, te prema potrebi pravo na informaciju dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora.

 

Bayer osobne podatke pojedinaca prikuplja i obrađuje putem javno dostupnih izvora kao što je Internet i to temeljem svog legitimnog interesa, a u svrhu odabira najkvalitetnijih pružatelja usluga.                                       

 

UPORABA KOLAČIĆA

Prilikom pristupanja i korištenja Internet stranica, Bayer upotrebljava kolačiće. Više o uporabi kolačića, možete saznati na ovom linku: https://www.bayer.hr/hr/izjava-privatnosti.php

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Bayer će obrađivati osobne podatke u opsegu koji je potreban za postizanje svrhe obrade i  onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe obrade.

Stoga se osobni podaci obrađuju do ispunjenja svrhe ili u okviru zastarnih rokova za obveze koje mogu proizaći iz obrade takvih osobnih podataka, kada je obrada osobnih podataka nužna u kontekstu sklapanja ili izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je zakonom propisano razdoblje zadržavanja osobnih podataka. U tim slučajevima Bayer čuva podatke u skladu s zakonskom odredbom.

Kad / ako se osobni podaci obrađuju temeljem privole, obrađivat će se sve do opoziva privole.

 

PRAVA POJEDINACA

Pojedinci čije osobne podatke Bayer obrađuje imaju sljedeća prava:

 • Pravo na obaviještenost u skladu sa člancima 12., 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka – Pojedinci imaju pravo na obaviještenost i stoga u bilo kojem trenutku mogu zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako Bayer obrađuje njihove osobne podatke, što će Bayer usmeno priopćiti  ili pisano dostaviti putem kanala sa kojeg je zatraženo navedeno pravo;
 • Pravo pristupa osobnim podacima u skladu sa člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka - U bilo kojem trenutku pojedinac može zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje posjeduje Bayer kako bi bio obaviješten o obradi svojih osobnih podataka, odnosno kako bi se uvjerio da li se njegovi osobni podaci obrađuju ili ne od strane Bayera, te kako bi se informirao o svrsi obrade, pravnom temelju i uvjetima pod kojima Bayer obrađuje njegove osobne podatke;
 • Pravo na ispravak u skladu sa člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka – U bilo kojem trenutku, pojedinci mogu zatražiti  ispravak svojih osobnih podataka, uključujući popunjavanje dopunske izjave, u svrhu osiguravanja točnosti, potpunosti odnosno ažurnosti osobnih podataka;
 • Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”) u skladu sa člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka – Pojedinci mogu tražiti brisanje svojih osobnih podataka koje Bayer  obrađuje ako (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koje su prikupljeni; (ii) pojedinac povuče privolu, a obrada je učinjena na temelju te privole, a nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) pojedinac se protivi obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) osobni podaci pojedinaca su obrađeni bez valjane pravne osnove. Osobni podaci za koje je zatraženo pravo brisanja mogu se dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada, (ii) kao i za ostvarivanje/ zaštitu prava u sudskom postupku.
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu sa člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prenosivost podataka, u skladu sa člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka u skladu sa člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka- Iz razloga koji se odnose na konkretnu situaciju pojedinaca, isti se mogu usprotiviti obradi svojih osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu Bayera.
 • Pravo povući privolu - u slučajevima kada se obrada temelji na privoli pojedinaca, pojedinac u svako doba može povući privolu. Povlačenje privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

 

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva gore navedenom službeniku za zaštitu osobnih podataka koji će odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtjev nalaže složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 60 kalendarskih dana, u kojem slučaju će pojedinac biti obaviješten o razlozima produženja. Ako se zahtjev upućuje elektronskim putem, također će i informacije biti pružene u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen od strane pojedinaca. Bayer može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio identitet pojedinaca prije nego s njima podijeli njihove podatke ili prije postupanja u vezi s ostvarivanjem njihovih gore navedenih prava.

Bayer može odbiti postupiti po zahtjevu pojedinaca ako su njihovi zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja. U tom slučaju, Bayer će dati pisano obrazloženje takvog odbijanja postupanja.

Ako pojedinci smatraju da im je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i/ili Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.