31 srpnja 2018

Sigurnost hrane u Europi i dalje na visokoj razini

Najnoviji podaci o praćenju ostataka pesticida u hrani od strane EFSA-e pokazali su da Europljani i dalje jedu sigurnu hranu, odnosno u europskoj hrani nema ostataka pesticida ili su njihove razine unutar zakonski propisanih granica.

 

U više od 96% uzoraka hrane analiziranih za najnovije godišnje izvješće o ostacima pesticida utvrđeno je da se ostaci pesticida u europskoj hrani nalaze u zakonom propisanim granicama. U oko 51% uzoraka ostaci pesticida bili su ispod granice kvantifikacije, odnosno na toliko niskoj razini da njihovu količinu nije bilo moguće izmjeriti.

 

Europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, Vytenis Andriukaitis, rekao je: „Kao i prethodnih godina, ovo izvješće potvrđuje visoku razinu usklađenosti sigurnosti hrane na europskim policama sa zakonski propisanim ograničenjima. Zemlje članice svake godine nadziru tisuće prehrambenih proizvoda kako bi provjerile poštuju li se zakonske granice: to smo dužni činiti prema europskim građanima, kako bismo bili sigurni da je europski prehrambeni lanac ne samo najstroži i najbolje kontroliran u svijetu, nego pokazuje i da smo ozbiljni kada je u pitanju kontinuirani napredak.“

 

EFSA je razvila jednostavan grafički alat, dostupan ovdje, koji omogućuje uvid u rezultate ispitivanja sigurnosti hrane po zemljama i prehrambenom proizvodu. Novi alat dostupan je na četiri jezika i nadopunjuje postojeći pregled, koji detaljnije prikazuje rezultate i omogućuje usporedbu s prethodnim godinama.

 

Potpuni izvještaj EFSA-e o ostacima pesticida u hrani dostupan je na linku.

 

Što se i kako ispituje?

U izradi godišnjeg izvješća o ostacima pesticida u europskoj hrani, EFSA analizira rezultate EU-koordiniranog kontrolnog programa (EUCP), prema kojem uključene zemlje analiziraju uzorke iz iste „košarice“ prehrambenih proizvoda i za iste pesticide.

 

Za 2016. testni proizvodi su bile jabuke, kupus , poriluk, salata, breskve, jagode, rajčica, raž, vino, kravlje mlijeko i svinjska mast.

 

Najniža stopa prekoračenja MRL-a (maksimalne dozvoljene razine ostataka) utvrđena je za raž (0,7%), zatim za kupus (1,1%) i jagode (1,8%). Najviša prekoračenja pronađena su kod jabuka (2,7%) i rajčica (2,6%).

 

EFSA je provela akutnu (kratkoročnu) i kroničnu (dugoročnu) procjenu prehrambenog rizika, temeljenog na rezultatima EUCP programa. U oba slučaja procijenjeno je da su zdravstveni rizici za potrošače niski.

 

Glavni nalazi

  • Analizirano je 84.657 uzoraka hrane u kojima je mjerena razina rezidua 791 vrste pesticida.
  • U zakonski dopuštenim granicama bilo je 81,482 uzoraka, odnosno 96,2% svih uzoraka. U oko polovine svih uzoraka, odnosno 50,7% , nije bilo mjerljivih ostataka pesticida, odnosno razina ostataka je bila toliko niska da se njihova količina nije mogla izmjeriti (kvantificirati).
  • U prethodnoj godini izvješćivanja (2015.), u zakonskim granicama bilo je 97,2% uzoraka, a ostaci su kod 53,3% uzoraka bili ispod granice mjerljivosti. Razlika se prvenstveno pripisuje nalazu rezidua klorata, koji je za ovo posljednje izvješće (2016.) prvi put uključen u kontrolu, radi  utvrđivanja maksimalnih razina ostataka (MRL) za tu aktivnu tvar.
  • Većina ispitanih uzoraka (67%) potječe iz država članica EU, Islanda i Norveške; 26,4% odnosi se na proizvode uvezene iz trećih zemalja. Za 6,6% uzoraka, podrijetlo proizvoda nije bilo poznato.
  • Zakonske razine dopuštenih rezidua prekoračene su u 2,4% uzoraka za proizvode iz zemalja EU i EEA, te kod 7,2% uzoraka iz zemalja koje nisu članice EU.
  • Od 1,676 uzoraka hrane namijenjene dojenčadi i maloj djeci, kod 98,1% uzoraka ostaci su bili u zakonom propisanima granicama, a u 89,8% uzoraka ostaci nisu bili mjerljivi.
  • U 2010. godini ispitano je 5.495 uzoraka organske hrane, od čega je 98,7% uzoraka imalo ostatke u zakonom dopuštenim granicama, a u 83,1% uzoraka ostaci nisu bili mjerljivi.

 

Rezultati za Hrvatsku:

*MRL = maksimalna dozvoljena razina rezidua
*LOQ = razina na kojoj je moguće kvantificirati, odnosno utvrditi količinu rezidua
 
 

Vijest u pdf formatu