Naknade zdravstvenim radnicima

Objava podataka

U skladu sa Kodeksom EFPIA o objavljivanju podataka, kompanija Bayer objavljuje prijenose vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Kategorije

Prijenosi vrijednosti prema

Zdravstvenim radnicima

Zdravstvenim organizacijama

Donacije i bespovratna sredstva*

-

      Novčana ili ostala

Skupovi*

1. Naknade za registraciju

2. Putni troškovi i troškovi smještaja

1. Sponzorstvo

2. Naknade za registraciju

3. Putni troškovi i troškovi smještaja

Stručne i savjetodavne usluge*

1. Naknade

2. Povezani troškovi predviđeni ugovorom (uključujući npr. putne troškove, troškove smještaja, naknade za registraciju)

Istraživanje i razvoj**

Naknade, putni troškovi i troškovi smještaja i ostali povezani troškovi koji su uključeni u uslugu


*Izvještava se na pojedinačnoj osnovi isključivo uz suglasnost zdravstvenog radnika
** Izvještava se na skupnoj osnovi po pojedinačnoj zemlji, a ne po zdravstvenom radnikuPristupite objavljenim podacima: Hrvatska

 

NAPOMENA O METODOLOGIJI

Napomena o metodologiji u vezi s provedbom Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka koji je lokalno prenesen u Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača lijekova. Razdoblje javnog objavljivanja podataka: Kalendarska godina 2018.

 

Uvod

U Bayeru smo uvjereni da su bliska suradnja sa zdravstvenim radnicima i njihova kontinuirana edukacija ključne za ostvarivanje boljih rezultata za pacijente kojima nastojimo pomoći. Zalažemo se za transparentnost u pogledu toga kako zdravstvenim radnicima (ZR) i zdravstvenim organizacijama (ZO) isplaćujemo naknade za vrijeme i stručno znanje koje nam pružaju. U suradnji s medicinskim stručnjacima djelujemo u skladu s važećim zakonima i propisima poput Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka u Europi i različitim lokalnim pravnim obvezama izvještavanja te u potpunosti poštujemo samostalnost i integritet tih stručnjaka. Kodeks EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka lokalno je prenesen u Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača lijekova. Ti su kodeksi osmišljeni kako bi se izbjegao čak i dojam potencijalnih sukoba interesa. Ako se suradnja između industrije i medicinske zajednice učini transparentnijom, šira javnost može bolje razumjeti veliku važnost i vrijednost te suradnje.

 

Kako bi narav i opseg interakcija između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija učinilo transparentnijima, društvo Bayer dokumentirat će i objavljivati sve prijenose vrijednosti u području primjene Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka koje izravno ili neizravno provodi u korist zdravstvenih radnika ili zdravstvenih organizacija. Razdoblje izvještavanja uvijek obuhvaća punu kalendarsku godinu. Izvješće koje će biti objavljeno u 2019. godini obuhvatit će sve relevantne prijenose vrijednosti provedene u 2018. godini.

 

Svrha ove napomene o metodologiji jest dopustiti bilo kojoj osobi koja pristupa izvješću da razumije kako društvo Bayer dokumentira i objavljuje relevantne informacije. Posebno će objasniti detalje prikupljanja podataka i metodologije izvještavanja. Opća pravila Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka primjenjuju se na sva društva članove i sva će društva objavljivati relevantne prijenose vrijednosti u unaprijed definiranom formatu. Međutim, određeni detalji metodologije izvještavanja prepuštaju se odluci pojedinih društava kako bi se osigurala potrebna fleksibilnost za prilagodbu internim procesima. 

 

Ako postoji sumnja o obvezi objavljivanja određenog prijenosa vrijednosti, naša će ga kompanija uvijek nastojati u potpunosti objaviti. Prijenos vrijednosti neće biti uključen u objavljeno izvješće samo ako prijenos vrijednosti izričito nije dio područja primjene Kodeksa o javnom objavljivanju podataka.

 

Ova napomena o metodologiji strukturirana je na sljedeći način: na temelju specifičnog pitanja detaljno ćemo objasniti kako Bayer provodi objavljivanje prijenosa vrijednosti zdravstvenim radnicima ili zdravstvenim organizacijama. Kad je to moguće, opće će objašnjenje također biti ilustrirano primjerima kako bi se osiguralo bolje razumijevanje.

 

I. Privatnost-podataka

Pitanje

Zašto je važna suglasnost zdravstvenog radnika za objavu podataka?

Pravna pozadina

S obzirom na to da je Kodeks o javnom objavljivanju podataka dobrovoljna samonametnuta obveza farmaceutske industrije, objavljivanje podataka ovisi o suglasnosti dotičnih zdravstvenih radnika. U nekim državama zdravstvene organizacije također moraju dopustiti objavljivanje podataka. Svatko ima zakonsko pravo na zaštitu podataka koji se odnose na njih. Ovo temeljno pravo obuhvaća bilježenje, obradu i širenje svih osobnih podataka, pri čemu je za svaku od tih radnji potrebna specifična suglasnost osobe o čijim je podacima riječ. Za svaku takvu suglasnost postoje strogi uvjeti – ona mora biti eksplicitna, mora biti vizualno istaknuta u bilo kojim ugovornim tekstovima ili sličnim dokumentima te mora biti jasno i transparentno sročena.

Metodologija

Kompanija Bayer traži suglasnost svakog zdravstvenog radnika prije početka interakcije koja dovodi do prijenosa vrijednosti. Ako takvu suglasnost ne dobije, Bayer će prijenose vrijednosti objaviti samo u skupnom dijelu izvješća, bez spominjanja imena, adrese ili drugih osobnih podataka primatelja.


 Pitanje

Kako kompanija Bayer reagira ako zdravstveni radnik, unatoč našem najvećem naporu uloženom da se dobije potpuna suglasnost, da samo djelomičnu suglasnost za objavu odabranih prijenosa vrijednosti?

Primjer

Ovakva se situacija može dogoditi ako zdravstveni radnik, primjerice, da suglasnost za objavu troškova smještaja za sudjelovanje na kongresu. Međutim, zdravstveni radnik istovremeno ne daje suglasnost za objavu naknade za predavača koja je plaćena za njegov angažman kao predavača u nekom drugom trenutku.


Metodologija

S obzirom na to da Bayer traži sveobuhvatnu suglasnost (pogledajte pitanje 3.), zdravstveni radnici ne mogu dati suglasnost samo za odabrane prijenose vrijednosti. Međutim, mogu odabrati povući svoju suglasnost za odabrane aktivnosti. Ako se to dogodi, kompanija Bayer o svim prijenosima vrijednosti tom zdravstvenom radniku izvještava u skupnom dijelu izvješća. Vjerujemo da izvještavanje samo o odabranim prijenosima vrijednosti na individualnoj razini umanjuje razinu transparentnosti dajući iskrivljenu sliku.


 Pitanje

Na kakvoj se izjavi o suglasnosti temelji obrađivanje podataka u kompaniji Bayer?

Metodologija

Bayer koristi sljedeći pristup kako bi dobila suglasnost zdravstvenih radnika:

Kompanija Bayer traži suglasnost prije prve transakcije relevantne za izvještavanje od određenog zdravstvenog radnika. Zdravstvenog se radnika obavještava o svrsi Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka i potrebnoj obradi podataka. Zdravstveni radnik tada može odlučiti dati suglasnost za barem jedno cijelo razdoblje izvještavanja ili izraziti neslaganje s objavom podataka. Djelomična suglasnost nije moguća (pogledajte pitanje 2.)


Pitanje

Koliko su dugo informacije dostupne na našoj platformi za objavu (www.bayer.hr)?

Metodologija
Naše je izvješće uglavnom dostupno tri godine. Izvješće ćemo izmijeniti, ako je to potrebno iz određenih (npr. pravnih) razloga.

II. Prekogranične interakcije

Pitanje

Kako ćemo postupiti u slučaju prekograničnih interakcija kad provodimo prijenos vrijednosti zdravstvenom radniku ili organizaciji iz druge europske države?

Primjer

Bayer Italija sklopi ugovor o konzultantskim uslugama sa zdravstvenim radnikom u Njemačkoj i za pružene mu usluge plati honorar.

Metodologija

O prijenosima vrijednosti koje povezano društvo Bayer u jednoj državi isplati zdravstvenom radniku ili organizaciji s općom praksom u drugoj (europskoj) državi izvještava Bayer sa sjedištem u prvoj navedenoj državi. U gore navedenom primjeru, o prijenosu vrijednosti izvještava Bayer Njemačka. Za sve države u kojima ne postoji Bayer kao pravna osoba, informacije ćemo objaviti na našoj središnjoj internet stranici.

Primjenjuje se isto pravilo ako Bayer sa sjedištem u neeuropskoj državi prijenos vrijednosti isplati zdravstvenom radniku ili organizaciji s primarnom praksom u europskoj državi.

Pitanje

Što činimo kad je novčana donacija provedena u valuti koja nije lokalna valuta države primateljice?

Primjeri

Liječnik u Njemačkoj primi od Bayera Njemačka sredstva za sudjelovanje na zdravstvenoj konvenciji u SAD-u i kotizacija je plaćena u američkim dolarima.

Liječnik s općom praksom u Ujedinjenom Kraljevstvu predavač je na događaju u Italiji. Let je rezervirao Bayer Italija te ga je platio u eurima. 

Metodologija

Svi prijenosi vrijednosti navedeni u našem izvješću izražavaju se u lokalnoj valuti, što za Hrvatsku znači u kunama. Ako izvorno plaćanje nije provedeno u kunama, iznos ćemo preračunati na temelju prosječnog tečaja za mjesec u kojem je proveden prijenos vrijednosti.

U prvom bi primjeru plaćenu kotizaciju preračunali u eure. Tečaj bi bio prosječni tečaj za mjesec u kojem se održao kongres.

U drugom bi primjeru troškove leta preračunali u britanske funte. Tečaj bi bio prosječni tečaj za mjesec u kojem se odvio let.


Pitanje

Hoće li brojke koje objavimo navoditi PDV?

Pravna pozadina

Kodeks EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka  članicama omogućuje da objavljuju bruto ili neto iznose (odnosno s ili bez PDV-a).

Metodologija

Kompanija Bayer će o svim prijenosima vrijednosti izvještavati u neto iznosima, bez PDV-a. U slučaju individualnih poreza (npr. poreza na dohodak) isti će biti sadržani u objavljenim iznosima.


 Pitanje

Što ćemo učiniti ako  prijenos vrijednosti nije povezan isključivo s lijekovima koji se izdaju samo na recept?

Pravna pozadina

Prema Kodeksu EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka, objave prijenosa vrijednosti odnose se samo za lijekove na recept. Međutim, u praksi se takvi prijenosi vrijednosti mogu odnositi na skupinu proizvoda koja se sastoji od kombinacije lijekova koji se izdaju samo na recept i lijekova bez recepta te ostalih proizvoda.

Primjer

Zdravstveni su radnici pozvani na znanstveno događanje na kojem se predstavljaju rezultati kliničkih ispitivanja povezanih s lijekovima koji se izdaju samo na recept. Istovremeno se daju informacije o lijekovima bez recepta iz istog terapijskog područja.


Metodologija

Sve dok prijenosi vrijednosti nisu isključivo povezani s lijekovima koji se ne izdaju na recept ili medicinskim proizvodima – koji nisu dio područja primjene Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka –  kompanija Bayer takve će prijenose objavljivati u cijelosti.


Pitanje

Što ćemo učiniti ako neki prijenos vrijednosti potpadne pod više razdoblja izvještavanja?

Primjer

Ova situacija može nastati u različitim slučajevima:


1)      Zdravstveni radnik u jednom razdoblju izvještavanja pristane biti gost predavač na događaju, tijekom tog razdoblja već su rezervirani letovi, no sam se događaj održava u sljedećem razdoblju izvještavanja.

2)      Sponzorstvo za događaj dodijeli se u jednom razdoblju izvještavanja, no odnosi se na događaj koji se održava u sljedećem razdoblju izvještavanja.

3)      Angažira se predavač za događaj na kraju jednog razdoblja izvještavanja, no faktura je zaprimljena i honorar je isplaćen u sljedećem razdoblju izvještavanja.

4)      Zdravstveni radnik s kompanijom Bayer sklopi dugoročni ugovor o konzultantskim uslugama koji traje 18 mjeseci.

Metodologija

Prijenos vrijednosti objavit ćemo u skladu sa sljedećim pravilima:


U slučaju kratkoročnih aktivnosti s definiranim vremenskim razdobljem (npr. kongresi ili drugi znanstveni događaji) presudan je datum početka te aktivnosti. U slučaju dugoročnih aktivnosti, datum knjiženja odgovarajuće fakture određuje razdoblje izvještavanja. O donacijama se uvijek izvještava u razdoblju izvještavanja u kojem su ostvarene.


Ako faktura za kratkoročnu aktivnost nije primljena na vrijeme kako bi se u izvješće uključio prijenos vrijednosti, iznos se objavljuje u sljedećem izvješću.


Za gore navedene primjere ova metodologija ima sljedeće rezultate:


1)      S obzirom na to da je događaj kratkoročna aktivnost, o svim se povezanim prijenosima vrijednosti izvještava u razdoblju izvještavanja u kojem se događaj održava.

2)      S obzirom na to da je događaj kratkoročna aktivnost, o sponzorstvu se izvještava u razdoblju izvještavanja u kojem se događaj održava.

3)      S obzirom na to da je predavač angažiran za određeni događaj, o plaćanju se izvještava u razdoblju izvještavanja u kojem se događaj održao. Izvještavanje se odgađa do sljedećeg razdoblja izvještavanja samo ako je faktura prekasno primljena.

4)      S obzirom na to da je ugovor o konzultantskim uslugama dugoročna aktivnost, o prijenosu vrijednosti na temelju tog ugovora izvještava se u razdoblju u kojem se zaprime pojedinačne fakture za specifične aktivnosti. 

U slučaju izmjene naše metodologije izvještavanja, odnosno u slučaju da se prijenos vrijednosti, koji bi na temelju prethodnih odredbi bio objavljen u drugom razdoblju izvještavanja, na temelju izmijenjenih odredbi objavljuje u ranijem razdoblju, nastavljamo objavljivati prijenos vrijednosti u drugom razdoblju izvještavanja. To znači da nikakve izmjene naše metodologije neće dovesti do neobjavljivanja detalja bilo kojeg prijenosa vrijednosti koji mora biti objavljen.


Pitanje

Što ćemo učiniti u slučaju objavljivanja detalja prijenosa vrijednosti provedenog u odnosu na ugovor koji traje nekoliko godina?

Primjer

Ova situacija može, primjerice, nastati u slučaju da sklopimo ugovor o konzultantskim uslugama s liječnikom koji traje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2018. i koji podrazumijeva ukupnu naknadu za konzultantske usluge u iznosu od 3.500 eura koja se isplaćuje u nekoliko obroka.

Metodologija

U takvim slučajevima objavljujemo pojedinačna plaćanja na temelju datuma kad primimo zasebne fakture. Detalji ovise o ugovoru s konzultantom (npr. koje su usluge ugovorene za koje vremensko razdoblje, koji su iznosi predviđeni za te usluge, itd.) 

Pitanje

Što ćemo učiniti u slučajevima kad imamo ugovor o sponzorstvu s nekoliko zdravstvenih organizacija?

Metodologija

Detalje prijenosa plaćanja općenito ćemo objavljivati individualno u skladu s Kodeksom EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka. Ako se pojedinačni prijenos vrijednosti može razmjerno rasporediti relevantnim organizacijama, ti će se udjeli objaviti pod nazivom određene organizacije.

Ako takva raspodjela nije moguća, pretpostavit ćemo da svaka organizacija prima jednaki udio i podatke objaviti u skladu s time.


Pitanje

Što ćemo učiniti u slučaju prijenosa vrijednosti ugovornim istraživačkim organizacijama (CRO-ima)?

Pozadina

Ugovorne organizacije / organizacije za klinička istraživanja istraživačke su organizacije koje nude usluge planiranja i provedbe kliničkih ispitivanja trgovačkim društvima u farmaceutskom sektoru u zamjenu za novčanu naknadu.

Metodologija

Općenito nećemo objavljivati detalje nikakvih prijenosa vrijednosti prema bilo kojoj ugovornoj istraživačkoj organizaciji  čije usluge koristimo. Međutim, o prijenosu vrijednosti izvijestit ćemo: 


  •  ako ugovorna istraživačka organizacija zapošljava zdravstvene radnike ili je povezana s medicinskim institucijama (poput sveučilišnih bolnica ili organizacija u društvenom vlasništvu). U takvim se slučajevima CRO smatra organizacijom te detalje svih prijenosa vrijednosti koji su joj dani objavljujemo u skladu s općim pravilima.
  • ugovorna istraživačka organizacija se koristi kako bi se prijenosi vrijednosti neizravno dodijelili zdravstvenim radnicima („preneseni troškovi“). U tom ćemo slučaju te prijenose vrijednosti objaviti u skladu s općim pravilima.

Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu prijenosa vrijednosti dodijeljenih sveučilištima i ostalim obrazovnim ustanovama?

Metodologija

Sveučilišta i ostale obrazovne ustanove nisu same po sebi obuhvaćene Kodeksom EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka. Međutim, objavit ćemo podatke takvih prijenosa vrijednosti u slučaju da neizravno nađu put do zdravstvene organizacije, poput sveučilišne bolnice te jednog ili više zdravstvenih radnika. U tom ćemo slučaju objaviti detalje svakog prijenosa vrijednosti pod nazivom sveučilišta ili druge obrazovne ustanove kojoj su dodijeljeni.

Pitanje

Što ćemo činiti u slučaju dodjele prijenosa vrijednosti zdravstvenim radnicima ili organizacijama neizravno preko trećih strana?

Metodologija

U slučaju da saznamo da je prijenos vrijednosti koji smo dodijelili trećoj strani proslijeđen zdravstvenim radnicima ili organizaciji, ili su te osobe od njih imale koristi, općenito ćemo detalje svakog takvog prijenosa vrijednosti objaviti pod imenom relevantnog zdravstvenog radnika ili nazivom organizacije. Naši ugovorni aranžmani s trećim stranama uključuju obvezu da nam podnose relevantne podatke s odgovarajućom razinom detalja. Naši ugovorni partneri također moraju osigurati da je takav prijenos informacija u skladu s važećim zakonima o privatnosti podataka.

Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave detalja troškova prijevoza za zajednički prijevoz ili za prijevoz skupina zdravstvenih radnika?

Pravna pozadina

Prema Kodeksu EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka nije potrebno dodijeliti prijenos vrijednosti plaćen u obliku troškova prijevoza za skupinu zdravstvenih radnika pojedinačnim zdravstvenim radnicima u toj skupini. Primjerice, objavljuje se samo ukupan iznos troškova za autobus za skupinu zdravstvenih radnika i on se ne razdvaja na dijelove prema pojedincima koji čine tu skupinu.

Metodologija

Kompanija Bayer objavit će troškove za grupni prijevoz kao ukupni iznos (bez spominjanja pojedinih zdravstvenih radnika) ako identifikacija pojedinačnih sudionika nije izvediva zbog organizacijskih razloga.

III. Pitanja u izvješću

Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave donacije bolnicama ili klinikama?

Primjer

U ovom je slučaju moguće da će donacija biti dodijeljena bolnici ili klinici, ili odjelu odnosno jedinici u toj instituciji, poput jedinice za onkologiju.

Metodologija

U slučaju da je donacija jasno namijenjena za određeni odjel ili jedinicu u bolnici, a taj je odjel pravni subjekt sam po sebi, objavit ćemo detalje donacije i dati naziv odjela. U slučaju da je donacija dana cijeloj bolnici ili ako odjel nije sam po sebi pravni subjekt, donaciju ćemo objaviti pod nazivom bolnice.


Pitanje

Koji ćemo prijenos vrijednosti objaviti za ugovore o sponzorstvu?

Pravna pozadina

Temeljem Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka, sponzorstvo je svaki ugovor na temelju kojeg kompanija Bayer dodjeljuje prijenos vrijednosti u zamjenu za priliku za oglašavanje na nekom događanju. Temeljem Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka, samo događanja koja organizira zdravstvena organizacija ili se organiziraju u ime zdravstvene organizacije pripadaju u područje primjene obveza o izvještavanju.

Naš pristup

Objavit ćemo cijeli iznos sponzorstva dogovoren temeljnim ugovorom o sponzorstvu. Iznos sponzorstva određuje se na temelju objektivne tržišne cijene za oglašavanje.

Pitanje

Što definiramo kao znanstvene ili edukativne skupove?

Metodologija

U znanstvene i edukativne skupove svrstavamo sva događanja (npr. konvencije, konferencije, simpozije, itd.) usmjerena na pružanje medicinskih ili znanstvenih informacija ili koja unapređuju medicinsku obuku zdravstvenih radnika.


Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave kotizacija (troškova registracije) koje smo platili za zdravstvene radnike ili organizacije u svrhu njihovog sudjelovanja na vanjskim znanstvenim ili edukativnim skupovima?

Metodologija

Općenito ćemo plaćanja kotizacija objavljivati kao prijenos vrijednosti relevantnom zdravstvenom radniku u odjeljku posvećenom „kotizacijama“. Za svakog pojedinog zdravstvenog radnika objavljuje se ukupni iznos takvih uplaćenih kotizacija za razdoblje izvještavanja. O takvim se kotizacijama može izvještavati i za zdravstvenu organizaciju, npr. ako kompanija Bayer podržava sudjelovanje određenog broja liječnika koji su zaposlenici bolnice, a bolnica odabire sudionike. U takvim slučajevima bolnicu se smatra primateljem prijenosa vrijednosti.

Pitanje

Koje ćemo troškove objaviti kada snosimo troškove putovanja i smještaja koji se odnose na znanstvene i edukativne skupove?

Metodologija

Izvještavamo o svim troškovima putovanja i smještaja za zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije koji nisu povezani s uslugama ili aktivnostima istraživanja i razvoja u ovoj kategoriji. To, primjerice, uključuje troškove leta, vožnje vlakom, taksijem i troškove smještaja u hotelu.

Ako se putovanje organizira preko vanjske putničke agencije, ne izvještava se o administrativnim troškovima te putničke agencije. Takva nam je putnička agencija ugovorom obvezna dati informacije koji su prijenosi vrijednosti zaista dani pojedinim sudionicima.

Pitanje

Što ćemo činiti u vezi s objavom detalja prijenosa vrijednosti ako znanstveni ili edukativni skup organizira agencija za organizaciju skupova?

Metodologija

Ako skup (konvenciju, konferenciju, simpozij, itd.) organizira agencija za organizaciju skupova i prijenos vrijednosti plaća se toj agenciji, ali skup ima jasnu važnost za zdravstvenu organizaciju, općenito ćemo objaviti detalje takvog prijenosa vrijednosti pod imenom te zdravstvene organizacije. U pravilu izvještavamo o cjelokupnom iznosu sponzorstva. Samo ako primimo specifične informacije da je zdravstvenoj organizaciji uplaćen ograničeni iznos, izvještavat ćemo samo o tom ograničenom iznosu. To se, primjerice, može dogoditi ako je zdravstvena organizacija izdala licencu za ime tradicionalnog događanja te prima samo određeni postotak iznosa sponzorstva kao naknade za licencu.

Pitanje

Hoće li kompanija Bayer objavljivati troškove za interne znanstvene ili edukativne skupove?

Metodologija

Interni su skupovi definirani kao skupovi koje organizira samo kompanija Bayer. Kompanija Bayer ne naplaćuje kotizacije za vlastite skupove, stoga se u tom pogledu ne odvijaju prijenosi vrijednosti. U slučaju da plaćamo troškove putovanja i smještaja za osobe koje prisustvuju našim internim skupovima, detalji toga objavljuju se navodeći ime relevantnog zdravstvenog radnika u kategoriji namijenjenoj za to.


Pitanje

O kojem prijenosu vrijednosti izvještavamo kao naknadama za usluge i konzultantske usluge?

Pravna pozadina

Naknade za usluge i konzultantske usluge pripadaju u odgovarajuće ugovore o uslugama i konzultantskim uslugama. To su svi prijenosi vrijednosti dodijeljeni u zamjenu za bilo koju vrstu usluge koja nije u sklopu druge kategorije izvještavanja u Kodeksu EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka.

Naš pristup

U kategoriji naknada za usluge i konzultantske usluge, izvještavamo o svim prijenosima vrijednosti (novčanim i nenovčanim) koji su dodijeljeni u zamjenu za usluge koje pruža zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija. S obzirom na to da je stručno znanje zdravstvenog radnika ili zdravstvene organizacije apsolutno ključno za unapređenje znanosti i skrbi o pacijentima, usluge koje pružaju stručnjaci plaćaju se po objektivnoj tržišnoj cijeni.

Općenito, naknade za usluge su honorari isplaćeni za usluge poput angažmana kao predavača ili konzultantskih usluga. Ako su pružene usluge povezane s aktivnostima u području primjene kategorije „Istraživanje i razvoj“, o naknadama se također izvještava u toj kategoriji.


Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave troškova isplaćenih u vezi s naknadama za usluge i konzultantske usluge?

Pravna pozadina

U smislu prijenosa vrijednosti u kategoriji „naknade za usluge i konzultantske usluge“, predložak za izvješće o podacima omogućuje da se svi plaćeni troškovi objavljuju uz samu naknadu i odvojeno od nje. Ti troškovi općenito uključuju troškove putovanja i smještaja.

Naš pristup

Objavit ćemo sve troškove koji se odnose na usluge u ovom odjeljku. Napomena: u određenim je slučajevima moguće izvještavanje samo o troškovima za zdravstvenog radnika jer naknada nije isplaćena u zamjenu za pružene usluge.


Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave prijenosa vrijednosti koji se odnose na aktivnosti istraživanja i razvoja?

Naš pristup

U slučaju da se prijenosi vrijednosti odnose na aktivnosti istraživanja i razvoja, objavit ćemo ukupni prijenos vrijednosti bez navođenja imena primatelja.

Pitanje

O kojim se prijenosima vrijednosti izvještava u sklopu „istraživanja i razvoja“?

Naš pristup

U pogledu kategorije „istraživanja i razvoja“ objavljivat ćemo samo one prijenose vrijednosti koji se odnose na „regulatorno nužna“ ispitivanja. To su sva ispitivanja koja su potrebna kako bi se dobilo odobrenje za stavljanje lijeka u promet ili za praćenje nakon stavljanja u promet. Smatramo da to uključuje planiranje i provedbu nekliničkih ispitivanja (u skladu s Načelima dobre laboratorijske prakse OECD-a), kliničkih ispitivanja faze I do IV (u skladu s Direktivom 2001/20/EZ) i neintervencijskih ispitivanja kako su definirana u kodeksu EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka. Također uključujemo ona ispitivanja koja su nužna kako bi se pokazala dodatna korist lijeka te kako bi se pokazalo ili potvrdilo da je povezane troškove potrebno nadoknaditi.

Pitanje

Što ćemo činiti u pogledu objave prijenosa vrijednosti koji se odnose na temeljna istraživanja?

Naš pristup

S obzirom na to da su općenito temeljna istraživanja usmjerena ili na razvoj novih proizvoda ili se odnose na određeni proizvod te nastoje proširiti njegovo područje primjene, ukupnu vrijednost prijenosa vrijednosti objavit ćemo u kategoriji „istraživanja i razvoja“.

Ako temeljna istraživanja provedemo neovisno o razvoju novih ili poboljšanju postojećih proizvoda, što je općenite prirode, općenito ćemo to objaviti u kategoriji „ugovora o uslugama“ umjesto u kategoriji „istraživanja i razvoja“.

Međutim, u slučaju da podržavamo temeljna istraživanja u obliku donacija, primjerice, sveučilišnoj bolnici, odgovarajući ćemo prijenos vrijednosti objaviti u kategoriji „novčane donacije / nenovčane donacije“.


METHODOLOGY NOTE

Methodology Note regarding the implementation of the EFPIA Disclosure Code, locally transposed by the INOVIA.

Disclosure period: Calendar year 2018

 

Preamble

We at Bayer are convinced that close cooperation with and continuous education of healthcare professionals is key to achieving better outcomes for the patients we strive to help. We are committed to transparency regarding how healthcare professionals (HCPs) and healthcare organizations (HCOs) are compensated by us for the time and expertise they provide. When collaborating with medical experts, we comply with applicable laws and regulations such as the EFPIA Disclosure Code in Europe and various local legal reporting obligations and fully respect the independence and integrity of these professionals. The EFPIA disclosure code has been locally transposed by the INOVIA. These codes are designed to ensure that even the impression of potential conflicts of interest are avoided. By making the cooperation between the industry and the medical community more transparent, the general public can gain a better understanding of the high importance and value of this cooperation.

In order to make the nature and the extent of the interaction between the pharmaceutical industry and healthcare professionals and organizations more transparent, Bayer will document and disclose all Transfers of Value in scope of the EFPIA Disclosure Code which it makes, directly or indirectly, to the benefit of a HCPs or HCOs. The reporting period is always a full calendar year. Report published in 2019, will cover all relevant Transfers of Value made in 2018.

The purpose of this methodology note is to allow any person accessing the report to understand how Bayer is documenting and disclosing the relevant information. It shall especially explain the details of the data collection and reporting methodology. The general rules of the EFPIA Disclosure Code apply to all member companies and all companies will disclose relevant Transfers of Value in a pre-defined format. However, some details of the reporting methodology are left for the individual companies to decide in order to allow the necessary flexibility to adjust to the internal processes. 

If in doubt about the duty to disclose a specific Transfer of Value, our company will always aim for full disclosure. Only if a Transfer of Value is clearly out of scope of the Disclosure Code, it will not be included in the published report.

This methodology note is structured as follows: Based on a specific question, we will explain in detail, how Bayer handles disclosure of Transfers of Value to HCPs and HCOs. The general explanation will – where possible – also be illustrated by examples to ensure a clear understanding.


Data Privacy

Question

How long do we make the information available for on our disclosure platform

http://www.bayer.hr/hr/o-bayeru/korporativna-uskladjenost/isplate-zdravstvenim-radnicima-obveza/?

 

Methodology

Our report is generally available for a period of three years. We will amend the report accordingly, if required for specific (e.g. legal) reasons.

General questions

Question

What will we do in the case of cross-border interactions, where we provide ToV to a healthcare professional or organisation based in another European state?

 

Example

This sort of situation includes those cases where our local affiliate in Italy concludes a consultancy agreement with a Germany-based HCP and pays a honorarium for the services provided.

 

 

Methodology

Transfers of Value made by a local affiliate to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a different (European) state will be reported by our affiliate which is based in this country. In the examples given above, the Transfer of Value will be reported by our German legal entity. We will publish the information on a central website for any country where we do not have an affiliate.

The same rules apply, if a local affiliate in a non-European country grants a Transfer of Value to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a European state.

Question

What do we do when the monetary donation was made in a different currency than the local currency of the recipient country?

 

Example

A doctor based in Germany receives funding from us to take part in a healthcare convention in the US and the attendance fee is paid in US dollars.

A physician with primary practive in the UK is acting as a speaker for an event in Italy. The flight is booked by our Italian legal entity and is paid in euros.

 

 

Methodology

All ToV specified in our report will be denominated in the currency of the recipient’s country of primary practice. If the original payment was not made in RSD, we will convert the amount based on the National bank Serbia average exchange rate at invoice date.

In the first example, we would convert the covered attendance fee to euros.

In the second examples, we would convert the costs of the flight into British Pounds.

Question

Will the figures we publish indicate VAT?

 

 

Legal background

The EFPIA Disclosure Code allows member companies to publish gross or net figures (i.e. including or excluding VAT).

 

 

Methodology

Bayer will report all transfers of value as net amounts, excluding VAT. In case that VAT is not deductable, then VAT will be included in TOV. In case individual taxes are incurred (e.g. income tax), this will be included in the published amounts.

Question

What will we do if a ToV is connected to a group of products which is not solely comprised of prescription-only pharmaceuticals?

 

Legal background

Under the EFPIA Disclosure Code, ToV are only covered in connection with prescription-only medications. In practice, however, such ToV may relate to a group of products made up of a combination of prescription-only and non-prescription pharmaceuticals and other products.

 

 

Example

Healthcare Professionals are invited to a scientific event, where results of a clinical trial related to a prescription-only medicine are presented. At the same time, information on over-the-counter medicines in the same therapeutic area is provided.

 

Methodology

As long as transfers of value are not exclusively connected to over-the-counter medicines or medical devices – which are not in scope of the EFPIA Disclosure Code, Bayer will disclose such transfers of value in full.

Question

What will we do if more than one reporting period could be considered when publishing details of ToV?

 

Example

This situation may arise in various situations:

1)      A healthcare professional agrees during one reporting period to appear as a guest speaker at an event, the flights are already booked during this period, but the event itself takes place in the following reporting period.

2)      A sponsorship for an event is granted in one reporting period, but relates to an event taking place in the next reporting period.

3)      A speaker is engaged for an event at the end of one reporting period, but the invoice is received and the honorarium is paid in the next reporting period.

4)      An HCP enters into a long-term consultancy contract with Bayer, which lasts for 18 months.

 

 

Methodology

We will publish ToV in accordance with the following rules:

In case of short term activities within a defined timeframe (e.g. congresses or other scientific events), the start date of this activity is decisive. In case of long term activites, the posting date of the relevant invoice determines the reporting period. Donations are always reported in the reporting period where they are made.

Should an invoice for a short term activity not be received in time to include the Transfer of Value in a report, the amount will be disclosed in the following report.

For the examples, this methodology leads to the following results:

1)      As the event is a short term activity, all related Transfers of Value will be reported in the reporting period, in which the event takes place.

2)      As the event is a short term activity, the sponsorship will be reported in the reporting period, in which the event takes place.

3)      As the speaker is engaged for a specific event, the payment will be reported in the reporting period, where the event took place. Only if the invoice is received to late, reporting will be postponed until the next reporting period.

4)      As the consultancy contract is a long term activity, the Transfers of Value under this agreement will be reported in the period, in which the individual invoices for specific activities are received.

In the event that our reporting methodology should change, meaning that a ToV which would have been published in the latter reporting period under the previous regulations would, under the amended regulations, be published in the earlier reporting period, we will continue to publish ToV in the latter reporting period. This means that any changes to our methodology will not result in any failure to publish details of any ToV subject to a publication requirement.

Question

What will we do in the event of publishing details of a ToV granted in relation to a  contract stretching over several years?

           

Example

This situation may arise, for example, in the event that we conclude a consultancy agreement with a doctor which has a term from 1 July 2015 to 31 December 2018 and which attracts a total consultancy fee of EUR 3,500, which is paid in several tranches.

 

 

Methodology

In such case, we will disclose the individual payments based on the date, when we receive the respective invoices. Details depend on the contract with the consultant (e.g. what services are agreed for which time period, which amounts are foreseen for these services, etc.)

Question

What will we do in the event of ToV being granted to contract research organisations (CROs)?

 

 

Background

Contract / clinical research organisations are research organisations which provide clinical study planning and execution services to companies in the pharmaceutical sector in return for payment.

 

Methodology

We will not generally publish details of any ToV granted to any CROs whose services we retain. However, we will report ToV, if:

  • the CRO is comprised of healthcare professionals or has links to a medical institution (like a university hospital or a publicly-run organisation). In such case, the CRO is considered to be an organisation and details of any ToV granted to it will be published by us in accordance with the general rules.
  • CRO is used to indirectly grant ToV to healthcare professionals ("pass-through costs"). In such case, we will publish these ToV in accordance with the general rules.

Question

What will we do in the event of ToV being granted to contract research organisations (CROs)?

 

 

Background

Contract / clinical research organisations are research organisations which provide clinical study planning and execution services to companies in the pharmaceutical sector in return for payment.

 

Methodology

We will not generally publish details of any ToV granted to any CROs whose services we retain. However, we will report ToV, if:

  • the CRO is comprised of healthcare professionals or has links to a medical institution (like a university hospital or a publicly-run organisation). In such case, the CRO is considered to be an organisation and details of any ToV granted to it will be published by us in accordance with the general rules.
  • CRO is used to indirectly grant ToV to healthcare professionals ("pass-through costs"). In such case, we will publish these ToV in accordance with the general rules.

Question

What will we do in terms of the publication of ToV granted to universities and other educational establishments?

 

Methodology

Universities and other educational establishments are not in scope of the EFPIA Disclosure Code per se. We will however publish details of such ToV in the event that they indirectly find their way to a healthcare organisation, such as a university hospital, or one or more healthcare professionals. In such case, we will publish the details of each of those ToV under the name of the university or other educational establishment to which they were granted.

Question

What will we do in the event that ToV are granted to healthcare professionals or organisations indirectly via third parties?

 

 

Methodology

In the event that we become aware that ToV granted by us to a third party have been passed on to healthcare professionals or organisation, or those persons have benefitted from such, we will generally publish the details of each of those ToV under the name of the relevant healthcare professional or organisation. Our contractual arrangements with third parties include the obligation to report the relevant data to us in the necessary level of detail. Our contract partners are also obliged to ensure that such information transfer is in line with applicable data privacy laws.

Question

What will we do about publishing details of transport costs for joint transportation or for the transportation of groups of healthcare professionals?

 

 

Legal Background

It is not necessary under the EFPIA Disclosure Code to allocate ToV paid in the form of transport costs for a group of healthcare professionals to individual healthcare professionals within that group. For example, only the total amount of the costs for a bus shuttle for a group of healthcare professionals would be published and would not be broken down according to the particular individuals involved.

 

Methodology

Bayer will publish costs for group transportation as an aggregated amount (without mentioning the individual Healthcare Professionals), if the identification of individual participants is not feasible due to organizational reasons.

Questions on the report

Question

What will we do about the publication of donations to hospitals or clinics?

 

Example

It is possible in this case that the donation will be made to a hospital or clinic as a whole or to a department or unit within that institution, such as the oncology unit.

 

 

Methodology

In the event that the donation is clearly intended for a specific department or unit within a hospital and this department is a legal entity in its own right, we will publish details of the donation and give the name of the department. In the event that the donation is made to the hospital as a whole, or if the department is not a legal entity in its own right, we will publish the donation under the name of the hospital.

Question

Which ToV will we publish relating to sponsoring agreements?

 

Legal background

A sponsorship under the EFPIA Disclosure Code is any agreements, where Bayer grants a transfer of value in exchange for advertisement opportunities at an event. Under the EFPIA Disclosure Code, only events organized by or on behalf of an HCO are in scope of the reporting obligations.

 If sponsorship includes the registration fee for HCP, they will be specifically identified and published as a transfer of value.

 

 

Our approach

We will publish the entire sponsorship amount agreed in the underlying sponsorship contract. The sponsorship amount is determined based on the fair market value for the advertisement opportunities obtained.

If sponsorship includes the registration fee for HCP, they will be specifically identified and published as a transfer of value if the value of the fee stated separately, and if registraton fee is free it will be published only the total amount of sponsorship.

Question

What do we define as scientific or educational events?

 

 

Methodology

We classify any event (e.g. conventions, conferences, symposia etc.) with a focus on providing medical or scientific information or serving to further the medical training of healthcare professionals as scientific and educational events.

Question

What will we do about the publication of the fees we have assumed for healthcare professionals or organisations to attend external scientific or educational events?

 

 

Methodology

We will generally publish the payment of attendance fees as a ToV to the relevant healthcare professionals in the section devoted to "registration fees". The total amount of such fees assumed during the reporting period will be published for each individual healthcare professional. Such fees can also be reported for a healthcare organisation, e.g. if Bayer supports the participation of a certain number of physicians working at a hospital and the hospital chooses the participants. In such case, the hospital is seen as the recipient of the ToV.

Question

Which costs will we publish when we assume travel and accommodation costs relating to scientific and educational events?

 

Methodology

We report the coverage of any travel and accommodation costs for HCPs and HCOs that are not related to services or Research & Development activities in this category. This includes, for example, costs for flights, train, taxi and hotel costs.

If travel is organized through an external travel agency, the administrative costs of that travel agency will not be reported. Such travel agency is contractually obliged to provide us with the information, which transfers of value have actually been provided to individual participants.

Question

What will we do about publishing details of ToV if a scientific or educational event is organised by an events agency?

 

Methodology

If an event (convention, conference, symposium etc.) is organised by an events agency and the ToV is paid to that agency, but the event has a clear relevance to a HCO, we will generally publish details of such ToV under the name of the related HCO. As a general rule, we report the entire sponsorship amount. Only if we receive specific information that a limited amount is transferred to the HCO, we will report only this limited amount. This can happen, for example, if the HCO has out-licenced the name of a traditional event and is only receiving a certain percentage of sponsorship amounts as licence fees.

Question

Will Bayer publish costs for internal scientific or educational events?

 

Methodology

Internal events are defined as events organized by Bayer itself. Bayer does not charge attendance feed for its own events, therefore not transfer of value takes place in this regard. In the event that we assume the travel and accommodation costs for those persons attending our internal events, details of such will be published specifying the name of the relevant healthcare professional in the category provided for this purpose.

Question

Which TOV do we record as service and consultancy fees?

 

Legal background

Service and consultancy fees are due under corresponding service and consultancy agreements. We understand these to be any transfers of value granted in exchange for any kind of service, which is not covered by another reporting category of the EFPIA Disclosure Code.

 

Our approach

Under the category service and consultancy fees, we record any transfer of value (monetary or non-monetary), which is granted in exchange for services provided by an HCP or HCO. As the expertise of HCPs and HCOs is absolutely crucial to advance science and patient care, services provided by experts will be remunerated at fair market value.

Generally, fees for services are honoraria paid for services like speaker engagements or consultancy. If services provided are connected to activities in scope of the category “Research and development”, the fees will also be reported in that category.

Question

What will we do about the publication of any expenses reimbursed in connection with service and consultancy fees?

 

 

Legal background

In terms of ToV falling under the category "service and consultancy fees", the data record template provides for any expenses reimbursed being published in addition to and separately from the fee itself. These expenses generally include travel and accommodation costs.

 

Our approach

We will publish all expenses related to services in this section. Please note: In some cases, only expenses may be reported for an HCP, because no fee is paid in exchange for the services.

 

Question

What will we do about the publication of any ToV relating to R&D activities?

 

Our approach

In the event that the ToV relate to any R&D activities, we will only publish the total ToV without specifying the name of the recipient.

Question

Which ToV are reported under "R&D"?

 

Our approach

In terms of the category "R&D", we will only publish those ToV relating to "regulatory necessary" studies. These are any studies which are required in order to obtain approval for a pharmaceutical product or for post-marketing surveillance. We would consider this to include the planning and implementation of non-clinical studies (in accordance with the OECD Principles on Good Laboratory Practice), Phase I to IV clinical studies (pursuant to Directive 2001/20/EC) and non-interventional studies as defined in the EFPIA Disclosure Code. We also include those studies which are necessary to demonstrate the additional benefit of a pharmaceutical product and to demonstrate or maintain that the expenses involved should be reimbursed.

Question

What will we do about publishing TOV relating to basic research?

 

 

Our approach

As generally basic research is targeted at either developing new products or relates to a  specific product and is intended to extend its scope of use,  we will publish the total value of ToV under the category "R&D ".

If we conduct basic research unconnected to the development of new or enhancement ofexisting products, which is general in nature, we will generally publish it under the category "service agreements" rather than under "R&D".

 In the event, however, that we support basic research in the form of donations to a university hospital, for example, we will publish the corresponding ToV under the category "monetary donations / donations in kind".